ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ภาษาไทย Einglish
A- A A+
google ศอ.1

ประวัติศูนย์ฯ

ประวัติศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

          1 ธันวาคม พ.ศ.2490 เริ่มก่อตั้งดำเนินการในรูปแบบทดลอง “หน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่” ซึ่งเป็นหน่วยแรกของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาแม่และเด็ก มีเป้าหมายลดอัตราการตายแม่และเด็ก ต่อมาได้ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและภารกิจให้ครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกมิติ และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่” สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

          พ.ศ.2507 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หน่วยอนามัยแม่และเด็กเชียงใหม่" และ พ.ศ.2509 เป็น "สถานีอนามัยแม่และเด็ก" สังกัดกรมอนามัย ให้บริการตรวจครรภ์ การคลอด การดูแลหลังคลอด การดูแลทารก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก การเยี่ยมบ้าน ตรวจรักษาโรคอื่น ๆ และบริการในพื้นที่ห่างไกล อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผดุงครรภ์โบราณ นิเทศงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ พ.ศ.2510ให้บริการอนามัยเด็กวัยก่อนเรียน (Day Care Center)

          พ.ศ.2512 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 5 เชียงใหม่” รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ มีภารกิจให้คำปรึกษา สนับสนุนด้านวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ และนิเทศติดตามการดำเนินงานระดับเขต ในเดือนกันยายน พ.ศ.2517 จัดตั้ง “โรงพยาบาลแม่และเด็ก” เพื่อให้บริการอนามัยแม่และเด็ก มี“โรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัยเชียงใหม่” เป็นหน่วยงานสังกัด โรงพยาบาลแม่และเด็ก เป็นแหล่งให้การอบรมและฝึกปฏิบัติงานแก่นักเรียนผดุงครรภ์อนามัย และในปี พ.ศ. 2538 ได้ย้ายไปสังกัดสถาบันพระบรมราชนก สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          พ.ศ.2529 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่” กรมอนามัยมีนโยบายให้รวมงานของศูนย์โภชนาการ ศูนย์อนามัย โรงเรียนศูนย์ทันตสาธารณสุขเข้ามา โรงพยาบาลแม่และเด็กทำหน้าที่ให้บริการด้านอนามัยแม่และเด็ก และวางแผนครอบครัวเป็นหลัก

          พ.ศ.2534 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่ รับผิดชอบ 6 จังหวัด(เดิม 9 จังหวัด) ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา และ แม่ฮ่องสอน

          พ.ศ.2545 รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ ตรากฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งกระทรวงขึ้นเป็น 20 กระทรวง จาก 14 กระทรวง และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหมายรวมถึงกรมอนามัยด้วย พ.ศ.2547 หลังการปฏิรูประบบราชการ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรมอนามัย แบ่งเป็น หน่วยงานในส่วนกลาง 10 กอง 2 สำนัก และส่วนภูมิภาค มีศูนย์อนามัย 12 แห่ง มีการปรับปรุงเขตรับผิดชอบ โดยศูนย์อนามัยที่ 10 รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 2 จังหวัด คือ แพร่และน่าน มีการรวมภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการรวมหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต ๑๐ ลำปาง และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่ ใช้ชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่”

          พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้จัดตั้ง “เขตสุขภาพ เพื่อประชาชน” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกบูรณาการทำงานในระบบสุขภาพ ระดับพื้นที่ โดยใช้กลุ่มจังหวัดเป็นฐานการทำงาน เน้นการสานภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ทำงานด้านสุขภาพ แบ่งเป็น 13 เขตสุขภาพ โดยเขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานสาธารณสุขแบบเขตสุขภาพ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่”

 

หนังสือประวัติศูนย์อนามัย ครบรอบ 50 ปี